Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 1. Загальні відомості
 2. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ”
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 36285564
 4. Місцезнаходження: 01014, мiсто Київ, вулиця Мiчурiна, буд. 54-А, офiс 119
 5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 278-60-14 (044) 278-60-14
 6. Електронна поштова адреса: office@mek.in.ua
 7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://mek.in.ua
 8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
 9. Текст повідомлення:

Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними зборами 23.04.2019 р. (протокол № 1 вiд 23.04.2019 р.). Повноваження посадової особи Воробйова Якова Анатолiйовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який займав посаду Члена Наглядової ради Товариства припинено, у зв’язку iз припиненням повноважень Наглядової ради у повному складi. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.25 %. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 2406.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 16.04.2018р. по 23.04.2019р.

Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними зборами 23.04.2019 р. (протокол № 1 вiд 23.04.2019 р.). Повноваження посадової особи Масляка Олександра Маркiяновича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який займав посаду Члена Наглядової ради Товариства припинено, у зв’язку iз припиненням повноважень Наглядової ради у повному складi. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 16.04.2018р. по 23.04.2019р.

Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами 23.04.2019 р. (Протокол №1 вiд 23.04.2019 року). Масляка Олександра Маркiяновича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Члена Наглядової ради у зв’язку iз обранням членiв Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Перший заступник Голови правлiння Приватного акцiонерного товариства «Мiжнародна енергетична компанiя», радник Генерального директора Державного пiдприємства «Зоря-Машпроект», Голова правлiння Приватного акцiонерного товариства «Мiжнародна енергетична компанiя». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Масляк О.М. є представником акцiонера ПрАТ «Мiжнародна iнвестицiйна група», яка володiє 399 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 99,75% вiд їх загальної кiлькостi акцiй.

Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами 23.04.2019 р. (Протокол №1 вiд 23.04.2019 року). Татік Юлію Миколаївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Члена Наглядової ради у зв’язку iз обранням членiв Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор ТОВ “Українська юридична компанія «Право”. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Татік Юлія Миколаївна є представником акцiонера ПрАТ «Мiжнародна iнвестицiйна група», яка володiє 399 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 99,75% вiд їх загальної кiлькостi акцiй.

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Найменування посади

Голова правлiння                                                       Дубовой Олександр Федорович

(підпис)                                                                      (ініціали та прізвище керівника)

 

 

24.04.2019

(дата)