Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

16.03.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 16/03/2021/1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова правління Дубовой М.О.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ”

  1. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження:

01014, Київська обл., місто Київ, вул. Мічуріна, 54, прим.1, офіс 119

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

36285564

  1. Міжміський код та телефон, факс:

(044) 278-60-14, (044) 278-60-14

  1. Адреса електронної пошти:

office@mek.in.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

 

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://mek.in.ua 16.03.2021
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.03.2021 звільнено Тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правління Масляк Олександр Маркіянович 0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою Товариства 16.03.2021р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 02/2021 від 16.03.2021р. Посадова особа Масляк Олександр Маркіянович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який займав посаду Т.В.О. Голови правління Товариства, звільнений. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 09.09.2019 по 16.03.2021р.
16.03.2021 обрано Голова Правління Дубовой Марко Олександрович 0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Товариства 16.03.2021 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової ради Товариства № 02/2021 від 16.03.2021р. Посадова особа Дубовой Марко Олександрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), призначена на посаду Голови Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до обрання  Голови правління. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 11 12.2019 р. по 24.06.2020 Віце-президент АО “Всеукраїнська Асоціація Адвокатів” з 25.06.2020 по 16.03.2021 Заступник Голови правління Приватного акціонерного товариства “Міжнародна енергетична компанія” . Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.