Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

28.11.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 28/11/19/1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Т.в.о. Голови правління       Масляк О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

  1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ”

  1. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження

01014 місто Київ, вул. Мічуріна, 54, прим. 1, офіс 119

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи

36285564

  1. Міжміський код та телефон, факс

(044) 278-60-14, (044) 278-60-14

  1. Адреса електронної пошти

office@mek.in.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, 804, DR/00001/APA

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://mek.in.ua 28.11.2019
  (адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.11.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради Татік Юлія Миколаївна   0
Зміст інформації:
Рішення про заміну представника акціонера прийнято юридичною особою-акціонером Товариства, а саме: Приватним акціонерним товариством “Міжнародна інвестиційна група” (далі – ПрАТ “МІГ”). Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі отриманого Товариством 28.11.2019 р. від акціонера ПрАТ “МІГ” письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера (Повідомлення від 28.11.2019 р.№ 28/11/1). Посадова особа Татік Юлія Миколаївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Члена Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2019 по 28.11.2019 р.
28.11.2019 набуто повноважень Член Наглядової ради Шевченко Дмитро Валерійович   0
Зміст інформації:
Рішення про заміну представника акціонера прийнято юридичною особою-акціонером Товариства, а саме: Приватним акціонерним товариством “Міжнародна інвестиційна група” (далі – ПрАТ “МІГ”). Набуття повноважень посадової особи виконано на підставі отриманого Товариством 28.11.2019 р. від акціонера ПрАТ “МІГ” письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера (Повідомлення від 28.11.2019 р.№ 28/11/1). Посадова особа Шевченко Дмитро Валерійович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), набула повноважень Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: адвокат, помiчник адвоката АО “Всеукраїнська асоцiацiя адвокатiв”, провiдний юрисконсульт Юридичного департаменту Нацiонального банку України, провiдний спецiалiст, заступник начальника вiддiлу Головного територiального управлiння юстицiї в Одеськiй областi, головний спецiалiст Департаменту державної виконавчої служби Мiнiстерства юстицiї України. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.