Спростування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ”

(код ЄДРПОУ 36285564)

Спростування

У повідомлені про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Вих.: 23.04.2019, №23/04/19/2
Вх.: 23.04.2019 17:49:07, №20559) розміщеного у загальнодоступній базі даних НКЦПФР, на власній веб-сторінці Товариства http://mek.in.ua, та поданого до НКЦПФР, вважати недостовірним  наступну інформацію у тексті повідомлення:

«Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами 23.04.2019 р. (Протокол №1 вiд 23.04.2019 року). Масляка Олександра Маркiяновича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Члена Наглядової ради у зв’язку iз обранням членiв Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор ТОВ “Атланта iнвест енд девелопмент”, радник Генерального директора ДК “Укрспецекспорт”. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Дубовий П.П. є представником акцiонера ПрАТ «Мiжнародна iнвестицiйна група», яка володiє 399 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 99,75% вiд їх загальної кiлькостi акцiй.».

Правильним вважати наступне:

«Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами 23.04.2019 р. (Протокол №1 вiд 23.04.2019 року). Татік Юлію Миколаївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Члена Наглядової ради у зв’язку iз обранням членiв Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор ТОВ “Українська юридична компанія «Право”. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Татік Юлія Миколаївна є представником акцiонера ПрАТ «Мiжнародна iнвестицiйна група», яка володiє 399 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 99,75% вiд їх загальної кiлькостi акцiй.».

Виправлена особлива інформація 24.04.2019  розміщується у той (ті) самий (самі) спосіб (способи), яким (якими) було розкрито таку недостовірну Інформацію.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Голова правління Дубовой Олександр Федорович.