Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 1. Загальні відомості
 2. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ”
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 36285564
 4. Місцезнаходження: 01014, мiсто Київ, вулиця Мiчурiна, буд. 54-А, офiс 119
 5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 278-60-14 (044) 278-60-14
 6. Електронна поштова адреса: office@mek.in.ua
 7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://mek.in.ua
 8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
 9. Текст повідомлення: Дата прийняття загальними зборами рiшення по попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 23.04.2019 року.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, характеру правочинiв – договори позики, поставки, купiвлi-продажу, будь-якi iншi господарськi договори.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 67972.6 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 33986.3 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) – 200%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 400 шт.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 400 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення 400 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення 0 шт.

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Найменування посади

Голова правлiння                                                       Дубовой Олександр Федорович

(підпис)                                                                      (ініціали та прізвище керівника)

 

 

23.04.2019

(дата)