Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ”
2. Код за ЄДРПОУ 36285564
3. Місцезнаходження 01014, мiсто Київ, вулиця Мiчурiна, буд. 54-А, офiс 119
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 278-60-14
5. Електронна поштова адреса office@mek.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://mek.in.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами рiшення по попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 16.04.2018 року.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, характеру правочинiв – договори позики, поставки, купiвлi-продажу, будь-якi iншi господарськi договори.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 12025 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 12025 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) – 100%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 400 шт.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 400 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення 400 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення 0 шт.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова правлiння (підпис) Дубовой Олександр Федорович
М.П. 17.04.2018
(дата)