Регулярна інформація за 2011 рік

Назва: Приватне акцiонерне товариство “Мiжнародна енергетична компанiя”
ЄДРПОУ: 36285564
Рік: 2011
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період 1
Дата першого розміщення 25.04.2012
Дата останнього розміщення 25.04.2012

 Опубліковано: 30.04.2012р

Титульний аркуш Подивитися
Зміст Подивитися
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента Подивитися
Інформація про державну реєстрацію емітента Подивитися
Банки, що обслуговують емітента Подивитися
Основні види діяльності Подивитися
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Подивитися
Відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств Подивитися
Інформація про рейтингове агентство Подивитися
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Подивитися
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці Подивитися
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Подивитися
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Подивитися
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Подивитися
Інформація про загальні збори акціонерів Подивитися
Інформація про дивіденди Подивитися
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент Подивитися
Інформація про випуски акцій емітента Подивитися
Інформація про облігації емітента Подивитися
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом Подивитися
Інформація про похідні цінні папери Подивитися
Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду Подивитися
Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів Подивитися
Опис бізнесу Подивитися
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Подивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Подивитися
Інформація про зобов’язання емітента Подивитися
Інформація про стан корпоративного управління Подивитися
Річна фінансова звітність Подивитися

Залишити відповідь