Чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 15 квітня 2015 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

(код ЄДРПОУ 36285564, місцезнаходження 01004,

м. Київ, вул. Горького 7-В)

      Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 15 квітня 2015 року за адресою: місто Київ, вул. Архітектора Городецького 10, оф. 41.

Початок зборів: об 11:00.

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії Товариства.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови правління, наглядової Ради, Ревізора за 2014р.
 4. Затвердження річної фінансової звітності, визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2014р.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014р.
 6. Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
 7. Обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень.
 8. Припинення повноважень та обрання Голови правління Товариства.
 9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
 10. Прийняття рішення про заснування інших юридичних осіб.
 11. Відчуження належних Товариству корпоративних прав та уповноваження Голови правління Товариства на підписання відповідних документів.
 12. Ліквідація господарських товариств, учасником яких виступає Товариство та уповноваження Голови правління Товариства на підписання відповідних документів.
 13. Інші питання діяльності Товариства.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів з 10.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, або інший документ, що посвідчує особу, для уповноважених осіб – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 08 квітня 2015р.

Для ознайомлення акціонерів з матеріалами підготовки до Зборів –  звертатись за адресою: місто Київ, вул. Горького 7-В, або за телефоном: (044) 278-60-14.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2013р.

2014р.

1

2

3

Усього активів

975,2

975,2

Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції

963,5

963,5

Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість

11,7

11,7

Грошові кошти та їхні еквіваленти
Нерозподілений прибуток

-208,3

-208,3

Власний капітал

754,2

754,2

Статутний капітал

962,5

962,5

Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)

400

400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

5

5

Голова правління                                                                                 С.М. БурлаченкоЗалишити відповідь