Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ”
2. Код за ЄДРПОУ 36285564
3. Місцезнаходження 01014, мiсто Київ, вулиця Мiчурiна, буд. 54-А, офiс 119
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 278-60-14
5. Електронна поштова адреса office@mek.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://mek.in.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними зборами 16.04.2018 р. (протокол № 1 вiд 16.04.2018 р.). Повноваження посадової особи Бурлаченка Миколи Миколайовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який займав посаду Голови Наглядової ради Товариства припинено, у зв’язку iз припиненням повноважень Наглядової ради у повному складi. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 14.04.2017р. по 16.04.2018р.
Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними зборами 16.04.2018 р. (протокол № 1 вiд 16.04.2018 р.). Повноваження посадової особи Поворозник Тетяни Олегiвни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Члена Наглядової ради Товариства припинено, у зв’язку iз припиненням повноважень Наглядової ради у повному складi. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 14.04.2017р. по 16.04.2018р.
Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними зборами 16.04.2018 р. (протокол № 1 вiд 16.04.2018 р.). Повноваження посадової особи Воробйова Якова Анатолiйовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який займав посаду Ревiзора Товариства припинено, у зв’язку iз припиненням повноважень Ревiзора. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.25%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 2406.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 14.04.2017р. по 16.04.2018р.
Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами 16.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 16.04.2018 року). Масляка Олександра Маркiяновича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Члена Наглядової ради у зв’язку iз обранням членiв Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Перший заступник Голови правлiння Приватного акцiонерного товариства «Мiжнародна енергетична компанiя», радник Генерального директора Державного пiдприємства «Зоря-Машпроект», Голова правлiння Приватного акцiонерного товариства «Мiжнародна енергетична компанiя». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Масляк О.М. є представником акцiонера ПрАТ «Мiжнародна iнвестицiйна група», яка володiє 399 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 99,75% вiд їх загальної кiлькостi акцiй.
Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами 16.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 16.04.2018 року). Воробйова Якова Анатолiйовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Члена Наглядової ради у зв’язку iз обранням членiв Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.25%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 2406.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: президент ПрАТ «Мiжнародна iнвестицiйна група», головний спецiалiст Одеського територiального вiддiлення АМКУ, викладач кафедри математики та iнформатики Iзмаїльського державного гуманiтарного унiверситету. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 1 акцiя.
Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами 16.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 16.04.2018 року). Поворозник Тетяну Олегiвну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Ревiзора, у зв’язку iз обранням Ревiзора. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: строком на 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер ПрАТ «Мiжнародна iнвестицiйна група». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова правлiння Дубовой Олександр Федорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.04.2018
(дата)