Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Голова Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Масляк Олександр Маркiянович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КМ 155660 23.06.2003 Iзмаїльським МВ УМВС України в Одеськiй областi
Рік народження** 1976
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 4
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй формi згiдно штатного розкладу. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.Залишити відповідь