Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.02.2011
Кворум зборів** 99.75
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження звіту Президента про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009-2010 роки та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік. 2. Затвердження звіту Спостережної ради про роботу за 2009-2010 роки. 3. Затвердження висновку Ревізора за 2009-2010 роки. 4. Затвердження річної фінансової звітності та розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2009 та 2010 роках. 5. Відкликання та обрання голови та членів Спостережної ради Товариства. 6. Про зміни у складі акціонерів Товариства. 7. Про відчуження належних Товариству корпоративних прав. 8. Про зміну місцезнаходження Товариства. 9. Про внесення змін до Статуту Товариства. 10. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 11. Про зміну назви Товариства. 12. Про зміну організаційно-правової форми Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуто та прийнято рішення В 2012 році Загальні збори акціонерів не проводились.

_______________

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосівЗалишити відповідь