Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16.12.2008 168/10/1/2008 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA 4000050488 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарна іменні 2406.25 400 962500 100
Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв в звiтному роцi Товариство не випускало. Торгiвлю цiнними паперами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках Товариство не здiйснювало.


Залишити відповідь