Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння Масляк Олександр Маркiянович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.04.2012
(дата)
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік
Загальні відомості
Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “Мiжнародна енергетична компанiя”
Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
36285564
Місцезнаходження емітента
м.Київ Голосiївський р-н 03127 м.Київ проспект 40-рiччя Жовтня, будинок 93, кiмната 212
Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 278-60-14 (044) 278-60-14
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація:*
(адреса сторінки) (дата)

*Заповнюється за наявностіЗалишити відповідь