Архивы за месяц: Апрель 2014

Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора ­ фізичної особи ­ підприємця)  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Аудиторська фірма «АМКО»  Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків ­фізичної особи)    21565516  Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора  03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 33/162  Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України  4541 29.11.2012  Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів … Продолжить чтение

Опубликовано в Регулярна інформація за 2013 рік | Оставить комментарий

Річна фінансова звітність

Коди Дата 01.01.2014 Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Мiжнародна енергетична компанiя” за ЄДРПОУ 36285564 Територія 03127 м.Київ проспект 40-рiччя Жовтня, будинок 93, кiмната 212 за КОАТУУ 8036100000 Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 234 Орган державного управлінняі за КОДУ 0 Вид економічної … Продолжить чтение

Опубликовано в Регулярна інформація за 2013 рік | Оставить комментарий

Інформація про стан корпоративного управління

  Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 1 2011 1 1 2 2012 0 0 3 2013 0 0   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для … Продолжить чтение

Опубликовано в Регулярна інформація за 2013 рік | Оставить комментарий

Інформація про зобов’язання емітента

  Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредити банку X 0 X X у тому числі: д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900 Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X … Продолжить чтение

Опубликовано в Регулярна інформація за 2013 рік | Оставить комментарий

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 754.2 754,2 Статутний капітал (тис. грн.) 962,5 962,5 Скоригований статутний капітал (тис. грн) 962,5 962,5 Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ”Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих активів акціонерних  товариств”, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить ­208,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить ­208,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить ­208,3 тис.грн. … Продолжить чтение

Опубликовано в Регулярна інформація за 2013 рік | Оставить комментарий

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

  Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 1. Виробничого призначення: … Продолжить чтение

Опубликовано в Регулярна інформація за 2013 рік | Оставить комментарий

Інформація про випуски акцій емітента

  Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі … Продолжить чтение

Опубликовано в Регулярна інформація за 2013 рік | Оставить комментарий

Інформація про загальні збори акціонерів

  Вид загальних зборів* чергові позачергові X Дата проведення 01.01.1900 Кворум зборів** 0 Опис Збори акціонерів в звітному році не проводились _______________ * Поставити помітку “Х” у відповідній графі. ** У відсотках до загальної кількості голосів

Опубликовано в Регулярна інформація за 2013 рік | Оставить комментарий

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника Приватне акцiонерне товариство “Мiжнародна iнвестицiйна … Продолжить чтение

Опубликовано в Регулярна інформація за 2013 рік | Оставить комментарий

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за … Продолжить чтение

Опубликовано в Регулярна інформація за 2013 рік | Оставить комментарий