Архивы рубрики: Регулярна інформація за 2011 рік

Річна фінансова звітність

Коди Дата 31.12.2011 Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Мiжнародна енергетична компанiя” за ЄДРПОУ 36285564 Територія 03127 м.Київ проспект 40-рiччя Жовтня, будинок 93, кiмната 212 за КОАТУУ 8036100000 Вид економічної діяльності за КВЕД 51.87.0 Середня кількість працівників (чол.) 3 Контрольна сума Одиниця … Продолжить чтение

Опубликовано в Регулярна інформація за 2011 рік | Оставить комментарий

Інформація про стан корпоративного управління

  Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 1 2009 1 1 2 2010 0 0 3 2011 1 1   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для … Продолжить чтение

Опубликовано в Регулярна інформація за 2011 рік | Оставить комментарий

Інформація про зобов’язання емітента

  Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредити банку X 0 X X у тому числі: д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900 Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X … Продолжить чтение

Опубликовано в Регулярна інформація за 2011 рік | Оставить комментарий

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 829 897 Статутний капітал (тис. грн.) 963 963 Скоригований статутний капітал (тис. грн) 963 963 Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та … Продолжить чтение

Опубликовано в Регулярна інформація за 2011 рік | Оставить комментарий

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

  Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 1. Виробничого призначення: … Продолжить чтение

Опубликовано в Регулярна інформація за 2011 рік | Оставить комментарий

Опис бізнесу

  Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Приватне акцiонерне товариство <Мiжнародна енергетична компанiя>. Яке в результатi змiни типу i найменування акцiонерного товариства згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №2 вiд 28.02.2011р.) та з метою приведення … Продолжить чтение

Опубликовано в Регулярна інформація за 2011 рік | Оставить комментарий

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

  Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 0 у тому числі: – сертифікатів акцій 0 – сертифікатів облігацій 0 – сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 0 Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) … Продолжить чтение

Опубликовано в Регулярна інформація за 2011 рік | Оставить комментарий

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

  № з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено (шт.) Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка від статутного … Продолжить чтение

Опубликовано в Регулярна інформація за 2011 рік | Оставить комментарий

Інформація про похідні цінні папери

  Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію Вид похідних цінніх паперів Різновид похідних цінних паперів Серія Строк розміщення Строк дії Строк (термін) виконання Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) Обсяг випуску (грн.) Характеристика базового активу 1 2 3 … Продолжить чтение

Опубликовано в Регулярна інформація за 2011 рік | Оставить комментарий

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

  Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн.) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення 1 2 3 4 5 01.01.1900 Інше 0 0 д/н Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв в звiтному роцi … Продолжить чтение

Опубликовано в Регулярна інформація за 2011 рік | Оставить комментарий